Odjel za geografiju

 

 

Znanstveni projekt IP-2020-02-5339 Ranonovovjekovne pomorske karte Jadranskog mora: izvor spoznaja, sredstvo navigacije i medij komunikacije (NACHAS) koji financira Hrvatska zaklada za znanost.

Scientific project IP-2020-02-5339 Early Modern Nautical Charts of the Adriatic Sea: Information Sources, Navigation Means and Communication Media (NACHAS)  funded by the Croatian Science Foundation. 

 

nachas.project@gmail.com

 

Za pristup web-stranici projekta kiknite na logotip iznad ili na POVEZNICU

To access the project webpage click on the logo image above or on this LINK

 

O PROJEKTU / ABOUT PROJECT

Cilj projekta je dopunjavanje postojećih spoznaja o ranonovovjekovnim pomorskim kartama Jadrana na temelju interdisciplinarnoga pristupa (geografski, historiografski, geodetski i nautički) s ciljem unaprjeđenja dosadašnjih istraživanja pomorskih karata Jadrana i evaluacije kartografskih izvora kao medija komunikacije u prostoru i o prostoru.

The project goal is to supplement existing knowledge of early modern charts of the Adriatic Sea based on the interdisciplinary approach (geographic, historiographic, geodetic and nautical) in order to advance research on nautical charts of the Adriatic Sea, and to evaluate cartographic sources as media of communicating in space and about space.

 

Očekivani znanstveni doprinosi projekta:

 • funkcionalna integracija znanstvenika iz različitih znanstvenih područja i polja okupljenih oko istoga predmeta istraživanja radi uspostavljanja komplementarnog pristupa proučavanju starih karata i s tim u vezi,
 • unaprjeđenje postojećih i stvaranja novih znanstvenih spoznaja o ranonovovjekovnim kartama Jadrana s obzirom na uvažavanje različitih pristupa i metoda koji se primjenjuju u geografskim, historiografskim, geodetskim i navigacijskim istraživanjima,
 • kritička refleksija temeljnih epistemoloških postulata te inovacijskih teorijskih i metodoloških paradigmi interdisciplinarnih znanosti i njihova istraživačka implementacija: sistematizacija, kvalifikacija i tipologija ranonovovjekovnih pomorskih karata Jadrana s obzirom na kartografsku projekciju, mjerilo, generalizaciju, dijakronijski slijed prikazanih podataka, i toponimiju,
 • utvrđivanje mogućnosti i ograničenja primjene kvantitativnih metoda u proučavanju starih karata pomoću geografskih informacijskih sustava i drugih računalnih programa s preporukama za poboljšanja,
 • dekompozicija starih pomorskih karata kao odraza perspektiva i percepcija, namjera i ambicija njihovih autora i/ili naručitelja u kontaktnom jadranskom prostoru kao sučelju europskih imperijalnih politika i dodirnom prostoru političkih, ekonomskih i kulturnih prožimanja jadranskih regija,
 • uključivanje i usavršavanje novoga znanstvenika – doktoranda u okviru znanstvenoistraživačkog tima.

 

Expected scientific contributions:

 • The functional integration of scientists from different scientific areas and fields gathered around the same topic of research in order to establish a complementary approach to studying old charts.
 • The advancement of existing and creation of new scientific knowledge regarding early modern Adriatic Sea charts, in terms of respecting various approaches and methods applied in geographic, historiographic, geodetic and navigational research.
 • A critical reflection based on epistemological postulates and innovative theoretical and methodological paradigms in interdisciplinary sciences and their research implementation: systematisation, qualification and typology of early modern Adriatic Sea nautical charts with regard to map projection, scale, generalisation, diachronic order of depicted information, and toponymy.
 • Establishing the opportunities and limitations of applying quantitative methods to the study of old charts via geographic information systems and other computer programmes, and providing recommendations for improvement.
 • The deconstruction of old nautical charts as a reflection of the perspectives and perceptions, intentions and ambitions of their authors and/or those who commissioned them in the Adriatic Sea contact area as a front in European imperial policies and a contact area for political, economic and cultural permeations in the Adriatic Sea regions.
 • The inclusion and further education of a new scientist, a doctoral student, as part of the scientific research team.

 

ISTRAŽIVAČKA GRUPA / RESEARCH GROUP


VODITELJ PROJEKTA / PROJECT LEADER:

Prof. JOSIP FARIČIĆ, PhD
Prof, dr. sc. JOSIP FARIČIĆ
University of Zadar, Department of Geography
Sveučilište u Zadru, Odjel za geografiju
  kartografija, pomorska geografija, historijska geografija
cartography, maritime geography and historical geography
  CROSBI
   
SURADNICI / MEMBERS:  
Prof. dr. sc. JOSIP KASUM 
Prof. JOSIP KASUM, PhD 
Sveučilište u Splitu, Odjel za forenzične znanosti
University of Split, Department for Forensic Science
  terestrička navigacija, sigurnost plovidbe
terrestrial navigation and safety of navigation
  CROSBI
   
Doc. dr. sc. IVKA KLJAJIĆ 
Assit. Prof. IVKA KLJAJIĆ, PhD 
Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet
University of Zagreb, Faculty of Geodesy
  povijesni razvoj kartografije
historical development of cartography
  CROSBI
   
Dr. sc. TOME MARELIĆ 
TOME MARELIĆ, PhD 
Sveučilište u Zadru, Odjel za geografiju  
University of Zadar, Department of Geography
  kartografija, kartometrijska naliza starih karata
cartography, cartometric analysis of old maps
  CROSBI
   
Izv. prof. dr. sc. LENA MIROŠEVIĆ
Assoc. Prof. LENA MIROŠEVIĆ, PhD
Sveučilište u Zadru, Odjel za geografiju 
University of Zadar, Department of Geography
  historijska geografija, kulturalna geografija
historical geography and cultural geography
  CROSBI
   
Dr. sc. DUBRAVKA MLINARIĆ
DUBRAVKA MLINARIĆ, PhD
Institut za migracije i narodnosti, Zagreb
Institute for Migration and Ethnic Affairs, Zagreb
  historijska geografija, ekohistorija
geography and ecohistory
  CROSBI
   
Prof. dr. sc. MILORAD PAVIĆ
Prof. MILORAD PAVIĆ, PhD 
Sveučilište u Zadru, Odjel za povijest 
University of Zadar, Department of History
  povijest pomorstva
history of maritime affairs
  CROSBI
   
Doc. dr. sc. ORIETTA SELVA
Assit. Prof. ORIETTA SELVA, PhD
Sveučilište u Trstu, Odjel za humanističke studije
University of Trieste, Department of Humanities
  povijest kartografije, historijska geografija
history of cartography and historical geography
  DiSu.it
   
JULIJAN SUTLOVIĆ, mag. geogr.
JULIJAN SUTLOVIĆ, MGeog
Sveučilište u Zadru, Odjel za geografiju  
University of Zadar, Department of Geography
  asistent, rad na doktorskoj disertaciji
research assistant, working on PhD thesis research
   
Doc. dr. sc. DRAGAN UMEK
Assit. Prof. DRAGAN UMEK, PhD 
Sveučilište u Trstu, Odjel za humanističke studije
University of Trieste, Department of Humanities
  povijest kartografije, migracije
history of cartography and migrations
  CIMCS.it

 

KARTE (poveznica) / CHARTS AND MAPS (link)


 

DISEMINACIJA / DISSEMINATION

 

KONFERENCIJE (poveznica) / CONFERENCES (link)