Odjel za geografiju

ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI RAD

                                    

2016

FARIČIĆ, J. (2016) „Geografska imena na starim kartografskim prikazima šibenskih otoka“, u: Toponimija šibenskog otočja, ur. V. Skračić, Biblioteka Onomastica Adriatica, Centar za onomastička istraživanja, Sveučilište u Zadru, Zadar, 247-308.

FARIČIĆ, J. (2016) „Kartografski izvori geografskih podataka o ranonovovjekovnom Novigradu“, u: Novigrad nekad i sad, ur. S. Kaštela, Sveučilište u Zadru, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Matica hrvatska i Općina Novigrad, Zadar, 260-291.

FARIČIĆ, J., MIROŠEVIĆ, L. (2016) „Carta di cabotaggio del Mare Adriatico (1822-1824): A Turning-Point in the Development of Adriatic Maritime Cartography“, Imago Mundi- The International Journal for the History of Cartography, 69 (1), 99-111. DOI: 10.1080/03085694.2017.1242846

LOZIĆ, S., ŠILJEG, A., RADOŠ, D. (2016) „Geomorfometrijske značajke općine Zemunik Donji“, u: Zemunik u prostoru i vremenu, ur. Faričić, J., Dundović, Z., Sveučilište u Zadru, Zadar, 8–25. ISBN: 978–953–331–115–9

LOZIĆ, S., ŠILJEG, A., RADOŠ, D. (2016) „Klimatske značajke šireg područja Zemunika, u: Zemunik u prostoru i vremenu, ur. Faričić, J., Dundović, Z., Sveučilište u Zadru, Zadar, 27–37. ISBN: 978–953–331–115–9

MAGAŠ, D. (2016) „Zemljopisna osnova razvitka općine Novigrad“, Novigrad nekad i sad, ur. Slobodan Kaštela, Sveučilište u Zadru, Zadar, 46-75, 654.

MAGAŠ, D. (2016) „Utjecaj geografskog položaja i prirodno-geografske osnove na razvoj otoka Vira“, Otok Vir, ur. Josip Faričić, Sveučilište u Zadru, Općina Vir, Zadar, 11-25.

MAGAŠ, D. (2016) „Lički i sjevernodalmatinski prostor u kontekstu suvremene regionalizacije Hrvatske“ / „The Area of Lika and North Dalmatia in the Context of the Modern Regionalisation of Croatia“/, Geoadria 21/1, 59-112.

MARELIĆ, T. (2016) „Utjecaj vjetra na organizaciju jedrenjačke plovidbe na hrvatskom dijelu Jadrana“, Geoadria, 21 (2), 211-236, DOI: 10.15291/geoadria.21

MIROŠEVIĆ, L., KATIĆ, M., FARIČIĆ, J. (2016) „Sacred records in the landscape: the mirila of Dalmatian hinterland“, Landscape Research, 41 (8), 869-879, DOI: 10.1080/01426397.2016.1229461

MUSA, S., ŠILJKOVIĆ, Ž., ČELIK, A. (2016) „Vernacular Regions as a determinant for development of creative tourism in Bosnia and Herzegovina“ , I T H M C International Tourism and Hospitality Management Conference Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. 30 September - 4 October 2015 Book of Proceedings, Sarajevo: Faculty of Science, pp. 601-620

SABOLOVIĆ, M., ŠILJEG, A., ZDILAR, S. (2016) „Značajke DMR–a u vojnogeografskim analizama na primjeru vojno–redarstvene operacije Maslenica“, Polemos: časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira, 18 (36), 29–54. UDK 355.48(495.5)“1993“

ŠILJEG, A., JURIŠIĆ, M., MARIĆ, I., (2016) „Batimetrijska izmjera jezera Skradinskog buka“, Geodetski list, 70 (3), 231-252.  UDK 551.46.082:556.55(497.5):528.063.4:528.067:311

ŠILJEG, S., ŠILJEG, A., GLAMUZINA, N. (2016) „Quantitative analysis of marginalization indicators – example of the peninsula of Pelješac, Croatia“, Acta Geographica Slovenica, 56 (2), 235–245. DOI: 10.3986/AGS.732

ŠILJEG, S., DOMAZETOVIĆ, F., PEJDO, A. (2016) „Značajke tehničke opremljenosti grada Zadra“, Geoadria, 21 (2), 237-254, DOI: 10.15291/geoadria.22

ŠILJKOVIĆ, Ž., MAMUT, M. (2016): „Forest fires in Dalmatia, Bulletin of Geography“. Socio–economic Series / No. 32, 117–130. DOI: 10.1515/bog-2016-0019